Bosniska / Bosanski

Odgovori na pitanja o maternjem jeziku i nastavnoj podršci u učenju maternjeg jezika

Ko može dobiti pomoć u učenju maternjeg jezika?
Djeca koja imaju drugi maternji jezik osim švedskog, a koja taj jezik upotrebljavaju sa jednim ili oba roditelja/staratelja, mogu dobiti pomoć u učenju maternjeg jezika. Dijete treba poznavati jezik koliko je uobičajeno za njegov uzrast. Ako su ovi uslovi ispunjeni, dijete obično može dobiti pomoć u učenju maternjeg jezika.

Šta da radim ako želim da moje dijete dobije nastavnu pomoć u učenju maternjeg jezika?
Sve se odvija u predškolskim ustanovama, u obdaništima. Vi trebate da kažete da želite da vaše dijete dobije pomoć u učenju maternjeg jezika. Tada šef predškolske ustanove šalje zahtjev u Odjel za maternje jezike (Modersmålsenheten) gdje se dijete registruje. Nakon toga, učitelj maternjeg jezika kontaktira odbanište da vidi kakve su mogućnosti.

Zašto je važno da dijete poznaje svoj maternji jezik?
Dijete koje poznaje maternji jezik može ostvariti dublju vezu sa svojom porodicom i rodbinom. Kada jača maternji jezik, jača i znanje švedskog. Evropska unija je postavila za cilj da njeni građani razviju osam ključnih sposobnosti; od kojih su dvije — sposobnost komunikacije na maternjem i na stranom jeziku. Svijest o kulturi je druga vrsta kompetencije koja ide ruku pod ruku sa jezikom.

U kom uzrastu moje dijete može dobiti nastavnu pomoć u učenju maternjeg jezika?
Dijete može dobiti nastavnu pomoć kada krene u vrtić ako za to postoje uslovi.

Gdje će moje dijete dobivati nastavnu pomoć u maternjem jeziku?
Učitelj maternjeg jezika sreće dijete u njegovom ili u susjednom obdaništu. Za neke jezike organizuju se časovi u našim lokalima u centru grada.

Kako radi učitelj maternjeg jezika?
I mi, kao i ostalo osoblje u predškolskim ustanovama, radimo prema nastavnom planu i programu i ostalim predškolskim dokumentima. Učestvujemo u dnevnim aktivnostima grupe. Interkulturalni pristup razvija kod djeteta sposobnost da razumije različitosti i otvara mu mogućnost da razumije svijet oko sebe.

Ko stoji za troškove?
Općina Upsala.

Može li moje dijete učiti više jezika paralelno?
Djeca mogu učiti više jezika paralelno.

Šta da radim da pomognem djetetu da stekne solidno znanje maternjeg jezika?
Razgovarajete često sa djetetom i upotrebljavajte i one riječi koje su djetetu nove i nepoznate, tako se bogati jezik. Važno je da se izražavate opisno i detaljno. Na primjer, bolje je reći: „Ostavi crveni auto u kariranu kutiju“ nego: „Stavi ga tamo.“
Veoma je važno da djetetu čitate. Pozajmite knjige u biblioteci.
Srećite ljude i djecu koja govore vaš maternji jezik.

Kod kuće ne govorimo isti jezik. Možda bi bilo bolje da govorim švedski, koji je većinski jezik u Švedskoj, mada to nije moj maternji jezik?
Najbolje je da sa djetetom govorite svoj maternji jezik. To je jezik kojim vladate, nalakše se na njemu izražavate, imate najbogatiji rječnik, možete najlakše izraziti osjećanja. Tako vaše dijete može čuti i usvojiti bogat i iznijanijanisran jezik.

Uppdaterad: