Dari / دری

جواب  سوال های و معلومات در مورد زبان مادري  برای اطفال نو آموز  زبان مادری
                                         <سوال : >چی کسانی میتوانند کمک  تدریس زبان مادری خودرا  دریافت و ضرورت دارند؟
<جواب:>این کمک تدریسی و ضرورت آنرا اطفال که زبان مادری دیگر و جدا از زبان سویدنی دارند لازم بوده وحد اقل با یکی از والدین خود زبان دیگر ی به غیر از سویدنی صحبت میکنند . طفل مذکور لازم است آشنایی اپتدایی  با زبان دیگر بغیر از سویدنی که زبان مادر یاد میگردد داشته باشد. البته با در نظر داشت سن طفل ٬ اگر این شرایط که در بالا ذکر شد  تکمیل میباشد در آنصورت  طفل مذکور مستحق هر گونهدریافت کمک با تدریس زبان  مادری میداشته باشد.
<سوال : >چگونه و چه باید کرد تا شرایط تدریس و امکانات تدریس زبان مادری آماده و آغاز گردد؟
<جواب:>مدرسه یا مکتبی که طفل در آن  تدریس یا آموزش میبیند  مسولیت دارند تا امکانات و شرایط تا تدریس زبان مادری را آماده و آغاز  نموده و نیز مسولیت والدین این است که با  اداره مکتب اطلاع داده و تقاضا درخواست که طفل شان تدریس زبان مادری شود  و هم زمان مدیریت مکتب تقاضای والدین را طر درخواستی  به شعبه زبان مادری ارسال نموده در زمینه تقاضای کمک می نمایند تا  آنها به نوبه خود طفل مذکور را درلیست  شامل نموده آموزگار برایش بفرستند و معلم زبان مادری  ر ب اداره متب معرفی و بفرستدو  و با اداره در میان بگزارند .
 <سوال :> چرا داشتن تسلط خوب بالای زبان مادری و آموزش بهتر زبان مادری برای یک طفل مهم و ضروری است؟
<جواب :> این تدریس و آموزش زبان مادری باعث آن یشود که طفل خود را دراجتماع  ٬ محیط و فامیل و اقارب  شامل بداند و خودرابیگانه احساس نه کند .زبان آموزش و یاد گرفتن زبان  مادری باعث آ ن میشود که زبان و ادبیات زبان سویدنی او نیز تکمیل ردیده و کمک زیاد  میکند. شورای اتحادیه اروپا < هشت >  مشخصه و یا مقرر کلیدی را  بخاطر  پیشرفت  ی انسان  تکمیل شدند شخصیت یک طفل تعین و نافذ نموده است  یکی از مشخصه هااین است  « یک فرد بتواند و قادر باشد به زبان مادری خود  تسلط داشته باشد و تکلم نموده» و مشخصه دیگر عبارت است از « فرد ساکن در اروپا ب زبان شور مقیم نیز تکلم  و صحبت نمایدو امکانات اموزش باید وجود داشته باشد »و مشخصه مهم که فرد مقیم  شناخت از کلتور  و شناخت جامعه امکانات داشته باشند .
<سوال: > طفل از چند سالکی میتواند به آموزش زبان مادری خود بپرداز و شروع نمایند ؟
<جواب: >از زمانیکه طفل به صنف آمادگی شامل میگردد یعنی قبل از صنف اول.
<سوال : >تدریس زبان مادر در کجا مکتب صورت گرفته؟
<جواب:> معلم زبان مادری طفل مذکور را در محیط مکتب آمادگی  که فل در آن شامل و مصروف آموزش زبان سویدنی است  ملاقات و تدریس میکند قابل تذکراست آموزش بعضی زبانها در شعبه های مرکزی نیز تدریس میشود .
<سوال:> سیستم کار و فعالیت یک معلم  زبان مادری چگونه و چطوراست ؟
 <جواب :> مثل هم کارکنان و سایر معلمین  مکتب آمادگی  یک معل زبان  ادری نیز پلان  تدرسی ٬ آمادگی تدریسی  و از سیستم ادراه مربوطه خود ومکتب  پیروی نموده و طبق پلان ریاست   آموزش زبان های مادری پیروی نموده معلم زبان مادری در تمام  فعالیت  های روزانه مکتب مذکور آمادگی  شامل بوده و در تمام فعالیت های کلتوری سهم گرفته و فعالیت های کلتوری باعث رشد درک ٬ شناخت  و تفاوت کلتور خود و کشور مقیم گردیده و باعث شناخت بیشتر و خوبتر طفل از محیط خوداش و ماحول خود اش میگردد.
 <سوال: >کدام مرجعه و کی مسول پرداخت معاش و هزینه تدریس  زبان مادری  را به  عهده دارد؟
 <جواب :> در شهر اپسالا کمون اپسالا.
  <سوال : >ایا طفل من و سایر اطفال میتوانند  کهچندین زبان را آموخته و یاد بگیرند ؟
<جواب :>در صورت اطفال قابلیت این را داشته باشند که چندین لسان را بیاموزند البته کهاطفال این توانمندی و قابلیت را نداند.
 <سوال:> چگونه طفل من قادر گردد که زبان مادری قوی و مکمل را بیاموزد و یاد بگیرد؟
 <جواب :> والدین تلاش نمایند تا از سطح تکلم عادی با سویه بلند صحبت نموده و در اثنای صحبت با ادبیات بلند با طفل خود صحبت کنید تا طفل باادبیات بلند زبان مادری آشنا گردد
.و مهم این است که در اثنای محاور هصحبت با طفل  بایداز الفاظ پر معنی ٬ با مفهم و غنی استفاده گردد و جملات را مکمل روشن و مکمل رافاده و تکلم گردد مثلن < بهجای اینکه بگوید >« این را به آنجا بگذارید » باید گفته شود « این موتر سرخ رنگ کوچک را در قطی بگزارید »و یا « من  میروم » بهتر است « من برای گردش به  خارج منزل میروم » و نیز مطالعه کتاب با اطفال ربسیار تاثی بلند بر آموزش اطفال دارد.و کتاب های با ارزش را برای اطفال  را از کتابخانه آماده سازید  و با اطفال خود یکجا مطالعه در صورت ضرورت جاه های مشکل را حل و معنی کنید  و نیز شما با اطفال دیگری که با طفل شما زبان مادری مشترک دارند در تماس باید  با آنها وقت بگزارید و ملاقات داشته باشید.
  <سوال : >اگر در منزل با طفل خود با زبان مادری صبت کنیم بهتراست و یا به زبان سویدنی  چون اکثریت زبان سویدنی میباشد ؟
 <جواب : >حرف زدن ٬ صحبت نمودن با طفل خود به زبان مادری بهتر و اساسی تر است چون والدین به زبان مادری تسلط کامل دارند و طفل نیز استفاده برده تسلط پیدا میکند و شما خوبتر زبان مادری را به طفل افده نموده و با جلات شرین ٬ ادبیاساساتخودرا به زبا مادری به طفلارایه وا    نتقال دهید و در حالات مختلف شرایط خاص  از  زبان مادری استفاده شود  و باعث میگردد طفل به سادگی زبان مادری خود را با خوشی یادمیگیرد و آموخته و صحبت والدین بیشتر ارزش در آموزش میداشته باشدو به زبان مادری مسلط و این تسلط به زبان مادری باعث میگردد که طفل زبان سویدنی و سایر زبانهای دیگر به غیر از زبان مادری را خوبتر و زودتر و اسانتر آموخته یاد بگیرد .

Uppdaterad: