Kroatiska / Hrvatski


Odgovori na pitanja o materinjem jeziku i nastavnoj podršci u učenju materinjeg jezika

Tko može dobiti nastavnu pomoć u učenju materinjeg jezika?
Djeca koja imaju drugi materinji jezik osim švedskog, a koja taj jezik upotrebljavaju sa jednim ili oba roditelja/staratelja, mogu dobiti pomoć u učenju materinjeg jezika. Dijete treba poznavati jezik koliko je uobičajeno za njegovu dob. Ako su ovi uvjeti ispunjeni, dijete obično može dobiti pomoć u učenju materinjeg jezika.

Što da činim ako želim da moje dijete dobije nastavnu pomoć u učenju materinjeg jezika?
Sve se odvija u predškolskim ustanovama, u vrtićima. Vi trebate da kažete da želite da vaše dijete dobije pomoć u učenju materinjeg jezika. Tada šef predškolske ustanove šalje zahtjev u Odjel za materinji jezik (Modersmålsenheten) gdje se dijete registrira. Nakon toga, učitelj materinjeg jezika kontaktira vrtić da vidi kakve su mogućnosti.

Zašto je važno da dijete poznaje svoj materinji jezik?
Dijete koje poznaje materinji jezik može ostvariti dublju vezu sa svojom porodicom i rodbinom. Kada jača materinji jezik, jača i znanje švedskog. Evropska unija je postavila za cilj da njeni građani razviju osam ključnih sposobnosti; od kojih su dvije — sposobnost komunikacije na maternjem i na stranom jeziku. Svijest o kulturi je druga vrsta kompetencije koja ide ruku pod ruku sa jezikom.

U kojoj dobi moje dijete može dobiti nastavnu pomoć u učenju materinjeg jezika?
Dijete može dobiti nastavnu pomoć kada krene u vrtić ako za to postoje potrebni uvjeti.

Gdje će moje dijete dobivati nastavnu pomoć u maternjem jeziku?
Učitelj materinjeg jezika sreće dijete u njegovom ili u susjednom vrtiću. Za neke jezike organizuju se sati u našim lokalima u centru grada.

Kako radi učitelj materinjeg jezika?
I mi, kao i ostalo osoblje u predškolskim ustanovama, radimo prema nastavnom planu i programu i ostalim predškolskim dokumentima. Učestvujemo u dnevnim aktivnostima grupe. Interkulturalni pristup razvija kod djeteta sposobnost da razumije različitosti i otvara mu mogućnost da razumije svijet oko sebe.

Tko stoji za troškove?
Općina Upsala.

Može li moje dijete učiti više jezika paralelno?
Djeca mogu učiti više jezika paralelno.

Što da radim da pomognem djetetu da stekne solidno znanje materinjeg jezika?
Razgovarajete često sa djetetom i upotrebljavajte i one riječi koje su djetetu nove i nepoznate, tako se obogaćuje jezik. Važno je da se izražavate opisno i detaljno. Na primjer, bolje je reći: „Ostavi crveni auto u kariranu kutiju“ nego: „Stavi ga tamo.“
Veoma je važno da djetetu čitate. Pozajmite knjige u biblioteci.
Srećite ljude i djecu koja govore vaš materinji jezik.

Kod kuće ne govorimo isti jezik. Možda bi bilo bolje da govorim švedski, koji je većinski jezik u Švedskoj, premda to nije moj materinji jezik?
Najbolje je da sa djetetom govorite svoj materinji jezik. To je jezik kojim vladate, nalakše se na njemu izražavate, imate najbogatiji rječnik, možete najlakše izraziti osjećaje. Tako vaše dijete može čuti i usvojiti bogat i iznijanijanisran jezik.

Uppdaterad: