Polska / Polski

Język ojczysty w przedszkolach

Pytania i odpowiedzi dotyczące zajęć wspomagających naukę języka ojczystego realizowanych w przedszkolach.

Kto może uczestniczyć w zajęciach?

Zajęcia przeznaczone są dla tych dzieci, których przynajmniej jedno z rodziców/opiekunów mówi w innym, niż szwedzki, języku ojczystym. Dodatkowo dziecko powinno, adekwatnie do wieku i możliwości, wykazywać się znajomością danego języka.

 

Jak wyglądają zapisy dziecka na zajęcia?

Informacji o zajęciach prowadzonych w języku ojczystym udziela personel przedszkola. Jeśli rodzic/opiekun zgłosi swoje zainteresowanie takimi zajęciami, dyrektor przedszkola przesyła dane dziecka do Modersmålsenheten (Biura Języków Ojczystych). Następnie pedagog danego języka ojczystego kontaktuje się z przedszkolem, w celu ustalenia szczegółów spotkań.

 

Dlaczego tak ważne jest, by dziecko znało biegle język ojczysty?

Poprzez język ojczysty dziecko poznaje historię i tradycje swoich przodków. Dzięki temu staje się częścią społeczności, z którą może się utożsamić. Poczucie więzi z jedną kulturą, pomaga dziecku zarówno zrozumieć, jak i swobodnie funkcjonować wśród innych kultur.

Znając dobrze język ojczysty, łatwiej jest dziecku nauczyć się języka szwedzkiego. Posiada ono bowiem stałą bazę słów i pojęć, które następnie może sobie przetłumaczyć na wybrany język.

Unia Europejska stworzyła listę ośmiu kluczowych kompetencji, z których dwie pierwsze dotyczą znajomości języka ojczystego oraz języków obcych.

 

Od jakiego wieku dziecko może uczestniczyć w zajęciach?

Dziecko może uczestniczyć w zajęciach od samego początku, gdy tylko rozpocznie edukację przedszkolną. Należy jednak wziąć pod uwagę okres adaptowania się do przedszkola oraz indywidualne cechy i możliwości dziecka.

 

Gdzie odbywają się zajęcia?

Zajęcia odbywają się w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko. Niektórzy pedagodzy języków ojczystych prowadzą zajęcia grupowe w lokalu położonym w centrum miasta. Dzieci są wtedy przyprowadzane i odbierane przez rodziców.

 

Jak pracuje pedagog języka ojczystego?

Punktem wyjściowym pracy takiego pedagoga, podobnie jak personelu przedszkola, jest läroplan- dokument prawny zawierający wytyczne odnośnie nauczania w przedszkolach. Ponadto pedagog języka ojczystego aktywnie uczestniczy w życiu przedszkola i współpracuje z personelem, by ułatwić dziecku zrozumienie wielokulturowego środowiska.

 

Czy zajęcia wspomagające naukę języka ojczystego są płatne?

Nie, wszelkie koszta pokrywa Uppsala Kommun (Gmina Uppsala).

 

Czy dziecko jest w stanie przyswoić sobie dwa lub więcej językow jednocześnie?

Tak, dziecko może nauczyć się kilku języków jednocześnie.

 

Jak można pomóc dziecku w nauce języka ojczystego?

Powinno się dużo mówić do dziecka użwając ładnego, nieinfantylnego słownictwa, stosując rozbudowane wypowiedzi. A zatem, zamiast powiedzieć: „podaj mi to”, zastosujmy dluższe zdanie np. „czy możesz podać mi ten mały kubek z czarnym uchem”.

Istotną rolę w nauce języka, a zwłaszcza w poszerzaniu zasobu słów, odgrywają książki. Czytajmy więc dzieciom bajki, historyjki i rymowanki jak najczęściej.

Kolejną metodą, przynoszącą niezwykle dobre efekty, jest wspólna zabawa z rówieśnikami mówiącymi w tym samym, co dziecko języku.

 

W domu mówimy w kilku językach. Czy nie lepiej byłoby, gdybyśmy porozumiewali się po szwedzku? Jest to przecież język obowiązujący w tym kraju.

Dziecko powinno mieć stały kontakt z językiem ojczystym. To język, w którym najłatwiej jest się porozumieć, wyrazić własne emocje i uczucia. Dziecko, słysząc język ojczysty w domu, przyswaja go w sposób najbardziej naturalny.

 

Uppdaterad: