Thailändska / ภาษาไทย

ใ ค ร ท ม่ ี สี ทิ ธ ไิ ์ ด เ้ ร ยี น ภ า ษ า แ ม ่

เดก็ทพ่ีดู ภาษาอ่นืทเ่ีป็นภาษาแม่นอกเหนือจากภาษาสวเีดนและมผีปู้กครองอย่างน้อยหน่งึ คนทพ่ีดูภาษา นนั้ และเดก็จะตอ้งมคีวามรพู้น้ืฐานตามวยัทเ่ีหมาะสม

ทา อย่างไรเดก็จะไดเ้รยีนภาษาแม่ ตดิต่อแจง้ความจานงกบัโรงเรยีนทเ่ีดก็เรยีนอยู่หลงัจากนนั้ครใูหญ่กจ็ะแจง้ ความจานงไปยงัหน่วยงานท่ี รบัผดิชอบ (Modersmålenheten) หลงัจากนนั้เดก็กจ็ะไดร้บัการลงทะเบยีนและไดร้บัการตดิต่อ จากครภูาษาแมว่่ามคีวามเป็นไปไดม้ากน้อยแค่ไหนทจ่ีะไดร้บัการเรยีนการสอน

ทาไมเป็นสง่ิสาคญัทเ่ีดก็ใชภ้าษาแม่ไดเ้ป็นอย่างดี

เพ่อืใหเ้ดก็มคีวามสมัพนัธท์แ่ีน่นแฟ้นในครอบครวัและญาตพิน่ี้องการใชภ้าษาแม่ไดด้จีะสง่ผลต่อการเรยีน ภาษา สวเีดนของเดก็

EU ไดใ้หก้ญุแจแปดดอกสาหรบัประชากรทต่ีอ้งมีเร่อืงของการตดิต่อสอ่ืสารทงั้ภาษา แมแ่ละภาษาอ่นืๆการ ตระหนกัในเร่อืงวฒันธรรมเพราะภาษาและวฒันธรรมเป็นสง่ิทเ่ีกย่ีวขอ้งกนั

เดก็ อายุเท่าไหร่ทไ่ี ดร้ บั สทิ ธเิ์รยี นภาษาแม่ ตงั้แต่เดก็เรม่ิเรยีนอนุบาลและสถานการณ์ทเ่ีหมาะสม

เดก็จะสามารถเรยีนภาษาแม่ไดท้ไ่ีหน

เดก็ จะเรยีนภาษาแม่ได้ท่โีรงเรยีนท่เีรยีนปกติ หรอืโรงเรยีนใกล้เคยีงท่มีวีชิาน้ีสอนบางกรณีบางภาษา จะต้องจดัให้มกีารเรียนการสอนในท่เีดียวกนั บางโรงเรยีนเด็กจะต้องมาเรียนรวมกนัเพราะครูจะสอนท่นี่ี เท่านนั้

ครภูาษาแม่จะทางานอย่างไร ครจูะทางานเหมอืนครใูนโรงเรยีนตามปกติโดยจะสอนตามหลกัสตูรและเอกสารการเรยีนการสอนครจูะเขา้มา

สอน ในเวลาปกติของโรงเรยี นโดยเขา้ ไปมสี ่วนร่วมในกจิ กรรมกลุ่มของเดก็ เขา้ใจในความแตกต่างเหมอืนเป็นการสรา้งเคร่อืงมอืใหเ้ดก็เขา้ใจในโลกรอบตวั

ใครเป็นผรู้บัผดิชอบค่าใชจ้่าย อุปซอล่า คอมมนู

เดก็สามารถเรยีนรไู้ดห้ลายภาษาในเวลาเดยีวกนัไดห้รอืไม่ ได้เพราะเดก็มคีวามพรอ้มในการรบัรหู้ลายภาษา

เป็นการส่งเสรมิ พฒั นาให้เดก็

ผปู้กครองจะทาอย่างไรเพ่อืสง่เสรมิใหเ้ดก็ไดเ้รยีนและใชภ้าษาแม่

ผ ปู้กครองตอ้งพดูและใชภ้าษากบัเดก็ตงั้แต่เดก็ยงัเลก็ๆการพดูภาษากบัเดก็เป็น สงิ่สาคญัมากผปู้กครองควร ใชภ้าษาาทแ่ีสดงถงึรายละเอยืดใหม้ากเขน่แทนทจ่ีะบอกว่เอาอนัน้ใีสใ่นอนั นนั้กพ็ดูว่าเอารถสแีดงใสล่งไป ใส่ในตระกร้าหวาย การอ่านกม็ คี วามสาคญั เช่นกนั ผู้ปกครองควรยมื หนังสอื จากห้องสมุดมาให้เด็กอ่าน ควรพาเดก็ไปพบปะกบัคนอนิ่ๆและเดก็ทพ่ีดูภาษาแม่เหมอืนกนั

ทาไมไม่ควรใชภ้าษาสวเีดนกบัเดก็ทบ่ีา้นทงั้ๆทภ่ีาษาสวเีดนเป็นภาษาหลกัของประเทศแต่ผปู้กครองควรพดู ภาษา แม่กบัเดก็

เพ ราะการท่ผี ู้ปกครองพูดภาษาแม่จะสามารถส่อื ถึงน้าเสยี ง ความรู้สกึ อารมณ์ ซ่งึ จะข่วยให้เดก็ เรยี นรไู้ ด้ ดกีว่าดว้ยวธินี้จีะช่วยใหเ้ดก็ไดย้นิภาษาทถ่ีูกตอ้งเตม็รปูแบบและเป็นการเต มิเตม็ภาษาใหเ้ดก็

Uppdaterad: